Inwestycje i Ubezpieczenia

Finanse osobiste

Finanse dla przedsiębiorstw

www.inwestycje.finasset.pl
www.kredyty.finasset.pl

Firma

Jesteśmy grupą doświadczonych, niezależnych ekspertów finansowych. Założycielami są managerowie renomowanych instytucji finansowych. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując dla polskich i międzynarodowych banków i instytucji finansowych. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Model naszego działania opera się na wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia klienta, oferty finansowej.

Stawiamy na: profesjonalizm, uczciwość, niezależność ,orientację na klienta, na jego potrzeby. Oferujemy również wsparcie dla projektów start –up oraz pomoc w uzyskaniu dotacji ze środków pomocowych UE. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się bankami komercyjnymi oraz instytucjami finansowymi w Polsce.

W lutym 2014 roku uzyskaliśmy od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę nr DFI/I/4031/33/12/13/14/U/MK na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dzięki temu nasza oferta wzbogaciła się o produkty inwestycyjne renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Decyzją KNF z dnia 8 sierpnia 2016 r. zostaliśmy wpisania do rejestru agentów firm inwestycyjnych i zawarliśmy umowę z domem maklerskim Ipopema Securities S.A.

Misja

Naszą misją jest dostarczanie w sposób transparentny, profesjonalny oraz bezpieczny usług i produktów finansowych zgodnie z najwyższymi standardami panującymi na rynku, zaspokojenie potrzeb finansowych klientów szanując ich preferencje i charakter oraz zbudowanie silnego zespołu w którym najważniejszym jest szacunek dla klienta, pracownika oraz partnera.

Wartości

  • Stawiamy na profesjonalizm i jakość oferowanych usług.
  • Działamy precyzyjnie, dokładnie i dyskretnie zgodnie z najwyższymi standardami.
  • Potrzeby klientów, pracowników i partnerów biznesowych są dla nas ważne.
  • Stawiamy na dobre relacje.
  • Słuchamy uważnie, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby.
  • Komunikujemy się w sposób jasny i zrozumiały.

Adres biura Warszawa

ul. Bukowińska 22 lok. 211,
02-703 Warszawa
email: biuro@finanset.pl

Adres biura Szczecin

ul. Jagiellońska 85 lok. 8,
70-437 Szczecin

Adres biura Gdańsk

ul Heweliusza 11 lok. 1811,
80-890 Gdańsk

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Grupa Finanset sp. z o.o. w dniu 05.12.2013 r. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie (nr. UDA – POIG.08.0200-14-282/13-00) w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B , 8 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 r.

Realizacja projektu dotyczy automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy instytucjami finansowymi, naszą firmą a partnerami. Projekt dotyczy współpracy ponadregionalnej na poziomie krajowym. W ramach Projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej. Ponadto w ramach projektu będziemy świadczyć usługi w formule Software as a Service. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje uruchomienie systemu wspomagającego doradztwo finansowe, dostarcza narzędzia informatycznego pozwalającego szybko przetwarzać dane oraz kształtować wysoki poziom obsługi klienta. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pracownicy i klienci zyskają bezpośredni dostęp do najnowszych technologii informatycznych. Wartość dofinansowania : 431.318,02 PLN